INTERNATIONAL MATHEMATICS OLYMPIAD - DECEMBER 2012

 

Sl.

No.

Name of the Student

Class

School Rank

City Rank

State

Rank

International Rank

1

SASTAVI SARUNYA S

I

1

2

3

3

2

DEEPAK S

I

1

2

3

3

3

DEEPAN K

I

1

2

3

3

4

ASHWIN K

I

1

2

3

3

5

ABIRAMI V

I

1

2

3

3

6

ILLAYA BHARATHI K K

I

1

69

243

414

7

DHARANIMITHRA E

I

1

33

220

381

8

KAVIYA C

I

1

239

649

1162

9

AMRITDA K

I

1

239

649

1162

10

GOPIKHA K S

V

1

18

251

699

11

VEROEN SIDDHARTH M

VI

1

136

505

1346

12

SWETHA K

VII

1

104

509

1410

13

SOUNDARYA S

VIII

1

9

62

214

14

SOWMYA S

IX

1

5

103

477

15

PAVITHRA E

X

1

15

194

787

 

Photos

Videos
 
Powered by Santhilag